Andreas Söderström

Mindset

Det må vara viktigt att jobba i ett bra team med trygg ledning för att få en känsla av meningsfullhet i sitt arbete. Däremot är det även viktigt att man själv som arbetstagare drar "sitt strå till stacken" genom att jobba med sig själv, sin motivation och sina känslor. Det gäller att hitta rätt mindset.

Inställning

Jag funderade länge och väl vad en bra översättning till mindset kunde tänkas vara. Efter mycket grubblande kom jag fram till att inställning kunde vara en lämplig motsvarighet. Carol Dweck, en känd amerikansk psykolog, beskriver att mindset – eller inställning – kan förklaras genom två ytterligheter. Själv benämner hon det som fixed och growth mindset. Det förstnämnda är en statisk syn, varvid personen till varje pris undviker situationer som kan äventyra skenet av dess intellekt. Medan den sistnämnda har en dynamisk inställning, och ser livet som ett livslångt lärande. En individ med fixed mindset undviker utmaningar, och ger gärna upp om denne stöter på något hinder då risken för att behöva tugga på pinnen istället för att få suga på klubban är för stor.

"Risken för att behöva tugga på pinnen istället för att få suga på klubban är för stor"
BB190612 BB564

Man anser att ansträngningen inte bär tillräcklig frukt, och att kritik tas som något som påverkar människovärdet negativt. Denne ser andras framgångar som ett hot misslyckanden som något dåligt och tar ingen lärdom av dem. Motpolen, growth mindset, ser utmaningar som något lärorikt och inspirerande. Inställningen innefattar även tron på att uppförsbackar ger starkare benmuskler och kämpar när det kommer motgångar. I köket hänger en brodyr, som stavar till något i stil med ”go hard, or go home” eller ”don’t wish for it, work for it”. Growth mindset implicerar även att feedback ska ses som något positivt, och som ska läras av - så att man kan förbättra sin arbetsinsats ännu lite mer. Misslyckande är något man tar lärdom av, andras framgångar öppnar dörrar för att man själv skall lyckas.

Vad är det då som avgör om man har ett fixed eller growth mindset? Personligen tror jag att betydande faktorer kan vara känslor, motivation och själveffektivet.

BB150429 NJ017

Känslor

Travsporten består av en kompott av känslor. Många säger att sporten i fråga är en ”drog". Trots motgångar behöver man ha mer och mer till en dag då man lyckas nå framgång och får den där dopamin-kicken. Rent psykologiskt kan man beskriva en känsla som förhållandevis kortvarig reaktion som utmynnar och påverkar en längre sinnesstämning. Det kan ge sig i uttryck i kroppsliga reaktioner genom exempelvis ökad puls, rodnad eller darrande händer. Känsloupplevelsen påverkar även handlingsberedskap då den förbereder oss mentalt på att göra något. Därtill påverkar känslor våra värderingar, vår kommunikation och den inre – subjektiva – känsloupplevelsen. Känslor är kortvariga men påverkar vår sinnesstämning som kan vara i flera timmar eller till och med dagar.

Motivation

Motiv är den psykiska drivkraften bakom en handling. Motiv kan delas in i flera komponenter. För det första har vi biologiska motiv såsom hunger och törst, vilka bidrar till att vi dricker och äter, för det andra sociala motiv som är förknippade med relationer och tillgivenhet och för det tredje psykiska motiv som tangerar de känslor som människan upplever. Alla dessa komponenter står i samverkan med varandra, och bildar vår motivation. Ju fler motiv vi har, desto starkare motivation får vi också. Vilka ingredienser behövs då för en motiverad hästskötare? Ja, en vars fysiska, psykiska och sociala motiv är tillgodosedda.

Själveffektivitet

Själveffektivitet kan förklaras med upplevd självförmåga. Med andra ord att ha en upplevelse av vad man klarar av. Om man har en positiv själveffektivitet så ger man inte upp så fort man stöter på ett problem, medan i den motsatta situationen kastar man in handduken väldigt fort för att det blir för jobbigt. För det första påverkas själveffektiviteten om huruvida den personliga livssynen är positiv eller negativ, för det andra hur stor diskrepans det finns mellan idealjag och realjag, för det tredje av erfarenheten av att ha lyckats, och för det fjärde och det kanske viktigaste omgivningens stöd och uppmuntran. Sammantaget kan man dra slutsatsen att om man tar de ovannämnda delarna och förankrar det i sin verksamhet skapar det underlag för en gynnsam, trygg och effektiv arbetsplats. Som tidigare nämnt så bäddar trygga arbetsplatser för välmående personal. En tillfredsställd sådan resulterar i välmående hästar. Välmående hästar presterar bra. Å ena sidan lär arbetsgivaren öppna dörrar och bygga broar för detta, å andra sidan lär personalen även gå genom dessa öppningar också. Det handlar alltså om att samtliga ska dra sitt strå till stacken.

Då kan rätt inställning nås.

Kommentera inlägg